Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní korporace

BRITEC s. r. o., IČ 06189717,

se sídlem Brno, Černovice, Klíčova 1277/2a, PSČ 618 00

 

I.

Rozsah a platnost obchodních podmínek

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen jako „VOP“) upravují vzájemné smluvní vztahy při dodávkách veškerého zboží dostupného na internetových stránkách e-shopu společnosti BRITEC s. r. o. – www.britec.cz (dále také jen jako „zboží“) ze sortimentu společnosti BRITEC s.r.o. (dále také jen jako „prodávající“) třetím osobám (dále také jen jako „kupující“) vznikající na základě uzavřené Kupní smlouvy o koupi tohoto zboží (dále také jen jako „kupní smlouva“).

 2. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito VOP. Smluvní vztahy neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako „občanský zákoník“).

 3. Veškeré ceny zboží uvedené na internetových stránkách e-shopu prodávajícího jsou ceny závazné a jsou včetně DPH.

II.

Vznik kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena akceptací závazné objednávky kupujícího prodávajícím.
 2. Závazná objednávka kupujícího je adresovaná prodávajícímu zejména telefonicky, faxem, poštou, e-mailem, při použití tzv. prostředků komunikace na dálku nebo předaných osobně v provozovně prodávajícího anebo prostřednictvím objednávkového systému prodávajícího na jeho internetových stránkách na adrese www.britec.cz.

 3. Závazná objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách uvedených v bodě č. 2 tohoto článku těchto VOP, bude provedena vyplněním formuláře kupujícím dostupným na těchto internetových stránkách a následném potvrzením a odesláním objednávky prodávajícímu. V rámci objednávkového formuláře kupující vyplní:

2.3.1 identifikační údaje kupujícího (pokud jde o fyzickou osobu - nepodnikatele – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, pokud jde o fyzickou osobu – podnikatele – jméno, příjmení / obchodní firma, IČ, DIČ, sídlo, pokud jde o právnickou osobu – obchodní firma, IČ, DIČ, sídlo)

2.3.2 telefonní kontakt a e-mail na kupujícího nebo kontaktní osobu

2.3.3 zaškrtne v e-shopu na internetových stránkách zboží, o které má zájem a uvede počet kusů

2.3.4 způsob dodání zboží (osobní odběr, prostřednictvím přepravce)

 1.  Závazná objednávka kupujícího učiněna dalšími způsoby uvedenými v bodě č. 2 tohoto článku musí obsahovat
 • identifikační údaje kupujícího (pokud jde o fyzickou osobu - nepodnikatele – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, pokud jde o fyzickou osobu – podnikatele – jméno, příjmení / obchodní firma, IČ, DIČ, sídlo, pokud jde o právnickou osobu – obchodní firma, IČ, DIČ, sídlo),
 • adresu místa dodání zboží, kontaktní telefon na kupujícího a jeho email,
 • přesnou specifikaci druhu a množství objednávaného zboží,
 • způsob dodání zboží (osobní odběr, prostřednictvím přepravce, …)
 • Při absenci výše uvedených údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata.
 1. Prodávající závaznou objednávku kupujícího potvrdí do dvou pracovních dnů ode dne doručení závazné objednávky prodávajícímu. Neoznámí-li prodávající kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení závazné objednávky prodávajícímu, že ji nepřijímá, mění nebo nemůže splnit, a byla-li naplněna forma objednávky dle bodu č. 2 a č. 3 tohoto článku těchto VOP, má se za to, že návrh učiněný kupujícím v závazné objednávce byl prodávajícím přijat.

 2. V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela splnit, platí, že smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě, tedy jejiž plnění je prodávající schopen splnit. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně, zpravidla do čtyřiceti osmi (48) hodin ode dne doručení závazné objednávky prodávajícímu, kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.

 3. Kupující je oprávněn od závazné objednávky potvrzené prodávajícím odstoupit jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze v případě, kdy nedošlo k zahájení doručování objednaného zboží kupujícímu či jeho předání prvnímu dopravci nebo již prodávajícímu nevznikly spolu s plněním objednávky prokazatelné náklady. V případě, že prodávajícímu vznikly s plněním kupní smlouvy náklady a trvá-li kupující na odstoupení od kupní smlouvy, je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady mu vzniklé v souvislosti s  plněním kupní smlouvy, které prodávající vyčíslí prostřednictvím daňového dokladu - faktury (např. poštovné, balné, vynaložené náklady spojené s plněním závazné objednávky).

 4. Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení závazné objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu změnu objednávky, a to některým ze způsobů uvedených v bodě č. 2. tohoto článku těchto VOP, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby nebyla závazná objednávka prodávajícím potvrzena a nevznikla tak kupní smlouva nebo závazná objednávka kupujícího byla prodávajícím potvrzena a vznikla kupní smlouva, ale prodávajícímu nevznikly spolu s plněním původní objednávky prokazatelné náklady. Pakliže prodávajícímu vznikly s plněním kupní smlouvy prokazatelné náklady postupuje se dle předchozího bodu tohoto článku.

 5. Ve lhůtě do tří pracovních dnů od dne akceptace nabídky prodávajícím, prodávající kupujícímu vystaví zálohovou fakturu k uhrazení zálohy spojené s celkovou výší objednávky. Doba splatnosti zálohové faktury činí 5 dní ode dne doručení na kontaktní e-mail kupujího.

III.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně (v souladu s jím přijatou závaznou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě) a včas (ve lhůtách stanovených těmito VOP) ve sjednaném místě plnění (na němž se obě strany shodly), případně objednané zboží předat kupujícímu v sídle prodávajícího.
 2. Prodávající má právo na úhradu kupní ceny uvedené u daného zboží na internetových stránkách e-shopu prodávajícího a to ve lhůtě a způsobem uvedeným v těchto VOP.

IV.

Práva a povinnosti kupujícího

Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít, a včas za něj zaplatit kupní cenu dle těchto VOP.

V.

Dodání a převzetí zboží

 1. Místem dodání zboží je zpravidla sídlo nebo provozovna kupujícího, pokud není kupujícím závaznou objednávkou vybráno jiné místo dodání zboží nebo pokud se prodávající a kupující dodatečně nedohodli společně na jiném místě dodání zboží.
 2. Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje dodání zboží na adresu bydliště, sídla či provozovny kupujícího popř. jiného závaznou objednávkou zvoleného místa dodání nebo místa dodání dohodnutého mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že zboží bude převzato kupujícím v sídle prodávajícího, má se za okamžik jeho dodání, okamžik jeho převzetí kupujícím a podepsání předávacího protokolu. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce odlišného od prodávajícího, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

 3. Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s dodáním zboží.

 4. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, a případné vady zjistitelné s vynaložením obvyklé pozornosti oznámit prodávajícímu e-mailem či faxem bez zbytečného odkladu po takové prohlídce, nejpozději však do 24 hodin od jeho převzetí, k později zjištěným či oznámeným zjevným vadám nebude prodávajícím přihlíženo. Současně je kupující takovou vadu zboží povinen prodávajícímu řádně prokázat.

 5. Kupující je povinen před písemným potvrzením převzetí zboží zkontrolovat údaje uvedené na přepravním či dodacím listu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na dodací list či na přepravní list dopravce a sepsat s dopravcem zápis o škodě.

VI.

Dodací lhůty

 1. Pokud nebylo smluvními stranami dohodnuto jinak, bude kupujícímu zboží v souladu s přijatou závaznou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě dodáno do 5 dnů ode dne uhrazení zálohové faktury, pakliže bude zboží skladem, o čemž bude kupující informován příjetím závazné nabídky. Pakliže zboží, nebo část zboží skladem prodávající mít nebude, platí dodací lhůta, kterou prodávající uvede v přijetí závazné objednávky kupujícímu – tato lhůta však nebude delší než 30 dnů.
 2. Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo prvnímu dopravci odlišnému od prodávajícího k přepravě zboží pro kupujícího.

 3. Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury, zálohové faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání čl. IX. těchto VOP tím není dotčeno.

VII.

Kupní cena

 1. Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu v souladu těmito VOP je stanovena dle ceníku prodávajícího zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího www.britec.cz, přičemž kupující takovou dodávaného zboží akceptuje, což stvrzuje podáním závazné objednávky.
 2. V kupní ceně je zahrnuto příslušné DPH a případné náklady za nadstandardní balení zboží. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím dle ceníku prodávajícího zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího www.britec.cz.

 3. Náklady spojené s přepravou hradí kupující, a to dle zvoleného způsobu dodání zboží.

VIII.

Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

 1. Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení zboží:
 1. platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na takové faktuře,
 2. platbu v hotovosti při převzetí zboží prodávajícím.

Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

 1. Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, je za provedenou považována teprve úhrada, která je připsána na bankovní účet prodávajícího. Po uhrazení zálohové faktury dle těchto VOP a po dodání zboží kupujícímu prodávající vystaví a dodá do 5 dnů ode dne doručení zboží kupujícímu fakturu – daňový doklad.

 2. Faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum uskutečnění zdanitelného plnění, výší odečtení uhrazené kupní ceny dle zálohové faktury, případně datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

 3. Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:

 1. jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti na straně prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží,
 2. nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná,
 3. nesouhlasí-li fakturovaná částka se smluvenou cenou dodaného zboží.
 1. Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými splatnými fakturami. Smluvní strany se dohodly, že tuto úhradu lze započíst i na dosud nesplatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím (neuhrazenou fakturu). Návrh zápočtu předkládá kupujícímu prodávající. Úhrada dobropisu mimo zápočtu se provádí pouze na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu zpravidla prostřednictvím e-mailu či faxu. Úhrada však bude provedena pouze v případě, že prodávající nemá vůči kupujícímu pohledávky déle jak 14 dnů po splatnosti. Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu.
 2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce odlišného od prodávajícího, pak nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

IX.

Sankce

 1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, jehož výše je určena dle nařízení vlády č. 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob (dále také jen jako „nařízení vlády“).
 2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Prodávající může nad rámec výše uvedené smluvní pokuty požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody.

 3. V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 60 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od smlouvy. Nárok na úhradu smluvní pokuty a náhrady škody tím není dotčen.

 4. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

X.

Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku bere kupující na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě tohoto článku, či o jiný případ stanovený zákonem, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě a to na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail: info@britec.cz.

 3. Prodávající je oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 4. Pakliže některá ze stran odstoupí od kupní smlouvy dle předchozích bodů tohoto článku, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, nese prodávající náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupní cenu uhrazenou kupujícím do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým byla kupní cena prodávajícímu uhrazena. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

XI.

Práva z vadného plnění

 

Jakost při převzetí

 1. Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že zboží nemá při převzetí žádné zjevné ani skryté technické nebo právní vady, a že zboží má ty vlastnosti, které vyplývají z nabídky e- nebo ty, které si strany společně domluvili, pakliže se na nich smluvní strany nedohodli, pak takové vlastnosti, které lze rozumně očekávat s ohledem na povahu zboží.
 2. Prodávající kupujícímu odpovídá za to, že se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží obdobné povahy běžně užívá a rovněž odpovídá požadavkům právních předpisů.

 3. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat stav zboží, jeho úplnost, jakožto i balení zboží a případné zjevné vady.

 4. Projeví-li se vada v prvních 6 měsících od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 5. Práva z vadného plnění se neuplatní pro zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli které byla cena snížena, nebo pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 6. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nového zboží bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

Záruka za jakost

 1. Touto zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že bude zboží po dobu 24 měsíční záruční doby mít ujednané vlastnosti a bude způsobilé k obvyklému užití. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  1. Odstranění vady bezplatnou opravou

  2. Odstraněním vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci

  3. Přiměřená sleva z kupní ceny

  4. Vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

 2. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

 3. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Postup při reklamaci

 1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění osobně v sídle prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailové nebo poštovní komunikace. Kupující je povinen konkrétně vytyčit vadu, pro kterou uplatňuje práva z vadného plnění, jakožto doložit i daňový doklad, na základě kterého zakoupil zboží.

 2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.  Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 3. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. 

 4. Nebude-li reklamace prodávajícím uznána, bude prodávající informovat kupujícího o odmítnutí reklamace.

XII.

Závěrečná ustanovení

 1. V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných společností BRITEC s.r.o., v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku společnosti BRITEC s.r.o je společnost BRITEC s.r.o oprávněna provést změny nebo úpravy těchto VOP v souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku. Společnost BRITEC s.r.o na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci internetové prezentace www.britec.cz vždy v časovém předstihu. Společnost BRITEC s.r.o je povinna vždy na internetové adrese prodávajícího www.britec.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí společnosti BRITEC s.r.o svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VOP. V případě, že smluvní partner ve stanovené lhůtě sdělí svůj nesouhlas se změnou VOP, je oprávněn závazek z tohoto důvodu vypovědět ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, která počne plynout následující den po dni doručení písemné výpovědi prodávajícímu.
 2. V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.

 3. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

 4. V případě sporu mezi stranami kupní smlouvy, bude místně příslušným obecný soud prodávajícího.

 5. Tyto VOP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů.

 

Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 4. 11. 2018.